است با آن ها راه و یا هر کسی که به ریاضی علاقه دارد داشتن هنر حل مساله
نیست


ترچمه پرویز شهریاری